THÀNH VIÊN

Danh sách các thành viên tham gia dự án "Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong học đường cấp giáo dục tiểu học"

1. Sở Tài nguyên và Môi trường ;

2. Sở Giáo dục và Đào tạo ;

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo ;

4. Viện Môi trường và Tài nguyên;

5. Các trường Tiểu học .